Ürün Ağacında Varyant Konfigürasyonu ve Etkileri

 

Müşteri siparişlerinin ve taleplerinin değişkenlik göstermesi firmaların karmaşık bir ürün yelpazesi oluşturmasına neden olmaktadır. Bu durum işletmelerin sipariş, tasarım, üretim süreçlerinde ürün ağacı yönetimini karmaşık hale getirmekte ve bu durum hataların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işletmeler kullandıkları ERP, MRP yazılımları ile müşteri taleplerine hızlı cevap verebilecek bir yapıya kavuşmak zorunda kalmaktadır. Bu yazıda ürün kompleksliğini azaltmak, müşteri taleplerine hızlı cevap verebilecek esnek bir yapı oluşturmak için geliştirilmiş olan varyant konfigürasyon yönetim sisteminin ürün ağacı yapısı ve ürün ağacı hataları üzerindeki etkileri incelenecektir. Ürün Ağacında Varyant Konfigürasyonu ve Etkileri:

Şimdilerde artan küreselleşme sürecine bağlı olarak üretime dayalı itme modelinden müşteriye dayalı itme ve çekme modeline geçişe ihtiyaç duyan yeni bir yayılma ve dönüşüm süreci ile karşı karşıyadır. Bu yeni dönüşüme geçişin en temel nedenleri arasından müşterilerin standart ürün taleplerinin daha özel ürün taleplerine geçmesi ve üreticiden bu yönde beklentilerinin oluşmasıdır.

Son zamanlarda müşteriler taleplerinde daha seçici, kritik bir yapıya ve üreticinin önerdiği ürünlere karşı daha özel ve kendine özgü taleplere sahiptirler. Müşterilerin işletmenin ürün özelliklerine ve üretim süreçlerine hâkim bir şekilde taleplerini belirlemek istemesi nedeniyle üretici işletmeler için müşteri odaklı ürün üretimi gittikçe önem kazanmaktadır. Sonuç olarak birebir üretim tipi son zamanlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Müşteri taleplerinin çeşitliliği seri üretim ile karşılaştırıldığında ürün varyant sayısı büyük artış göstermektedir. İşletmelerin başarısı için üretim ve tasarım hız ve esnekliği oldukça önemlidir ve bu durum üreticiler için
önemli bir rekabet unsuru teşkil etmektedir.

Her yeni ürün için ayrı bir mamul ürün ağacı oluşturulması tasarım, konfigürasyon ve mühendislik değişiklik yönetimi süreçlerinde kompleksliği artırarak ürün ağaçlarında mükerrer parça tanımlama, benzer bileşenler arasında yanlış kodlu bileşenin seçilmesi vb. pek çok ürün ağacı hatalarına neden olmaktadır. Bu hatalarda kullanılmayan parçanın mamul ürün ağacında tanımlı olması nedeniyle sipariş açılıp stoğa girmesi ve daha sonra atıl stok maliyeti oluşmasına, eksik parça nedeniyle üretim duruşlarından dolayı işçilik zamanı kayıplarına vb. sorunlara neden olmaktadır. Müşteriye özel ürünler üreten sektörlerde siparişler tamamen müşterinin verdiği tanım ve değerler doğrultusunda o siparişe özgü olarak üretilmektedir.

Bundan dolayı müşteriye özel üretim yapmak oldukça karmaşık bir ürün ağacı yapısını yönetmeyi de gerektirmektedir. Eğer işletmeler sektörlerinde en büyük kalmak, büyürken müşteri odaklı ve esnek olmaktan vazgeçmek istemiyorsa farklı bir ERP ürün ağacı modellemesine ihtiyaçları vardır. Sağlıklı ve iyi işleyen bir üretim süreci için tüm engelleri aşacak yöntemleri bulmak, geliştirmek ve entegre etmek gerekir.

2. ÜRÜN VARYANT KONFİGÜRASYON SİSTEMİ (PRODUCT VARIANT CONFIGURATION SYSTEM)

Varyant konfigürasyon modeli ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kompleks üretim alanlarında kullanılan bir ürün yapısı yönetim şeklidir. Üretici firma genelde mevcut ürünlerinin varyantlarını üretmektedir. Bu varyantları var olan diğer varyantlardan türeterek veya değiştirerek oluştururlar. Burada kritik nokta müşteri talebine en hızlı şekilde cevap verebilecek bir yapıda olmasıdır. Varyant, ürüne ait özellik bilgilerini tanımlayan tüm parametre değerlerini bir bütün olarak içeren yapıdır. Temel olarak ürün ağacı ise bir ürüne ait bileşen ve bu bileşenlerin birbirleriyle olan hiyerarşik ilişkilerine göre yapılandırılmış olan ve malzeme ihtiyaç planlamasının temel girdisini teşkil eden yapılardır.

Ürün konfigürasyon modeli üreticinin tasarımdan siparişe veya siparişten montaja kadarki tüm süreçlerde müşterinin kendi tercihini yapabilmesine imkân sağlayacak araçları barındıran bir yapıdır. Müşteri odaklı çalışan şirketlerde ürün konfigürasyon yapısı kişiden bağımsız ve sistemi sınırları tanımlanmış olmalıdır. Bunun yanında konfigürasyon yapısı yeri geldiğinde ürün tasarım uzmanlığının ötesinde ortaya çıkabilecek konfigürasyon problemlerine de cevap verebiliyor olmalıdır.

Varyant konfigürasyon sistemi ürün ile ilgili tüm süreçlerde ürün için doğru seçimin elde edilmesini, satış sürecinde kolay seçim yapılmasını, daha hızlı ve anlaşılır bir iletişim kurulmasını ve üretim için doğru parça seçimini sağlar. Parça listelerini azaltır ve sipariş sürecini hızlandırır. Yönetilebilir ve şeffaf bir kontrol yapısı sağlar ve bilgi karmaşasını azaltır.

Varyant konfigürasyon yapısı karmaşık ürün yapılarının tek bir merkezden daha hızlı ve etkin bir biçimde yönetilmesi için geliştirilmiş olmasına rağmen PDM sistemleri gibi CAD/CAM ortamındaki verilere direk bağlanamamaktadır. Varyant ürün ağaçları üründeki değişkenlikleri modellemesi için geliştirilmiş olmasına karşın CAD/CAM sistemlerindeki verilere bağlı olarak çalışamamaktadır. Bu sorunun çözümü için, farklı veri kaynaklarındaki verileri gerçek zamanlı kullanabilecek nesne tabanlı ürün ağaçları geliştirilmiştir.
Genellikle ürün ağacı verileri kayıt tabanlı bilgi modelinde kullanılan ilişkisel bir veri tabanında saklanır. Özellikler ilişkisel ürün ağacı verilerinin performansını sınırlandırır. Bu sınırlandırma daha çok geniş bilgi sistemlerine sahip işletmelerde daha belirgindir.

Bir işletme müşteriye özgü çözümler sunmak için mümkün olan tüm seçenekleri ortaya koymaya ihtiyaç duyar. Her ne kadar varyant ürünleri bir katalog olarak müşteriye sunulmuş olsa da burada aslında binlerce varyanttan söz edilebilir ve bu her bir müşteri ihtiyacına cevap verebilecek ürünleri içerir. Burada varyant konfigürasyon yapısının sağlıklı oluşturulması ticari olarak ta başarıyı getirir.

Ürün varyant konfigürasyonu temel olarak birbiriyle ilişkili olan parçalar arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir ürün yapısı yönetim modeli şeklidir. Bu sistem modeli nihai ürün için kullanılan parçaları tanımlayarak bir ürün için etkin bir tasarım sürecine imkân sağlar. Ürün varyant konfigürasyon sistemi ERP’ nin diğer modülleriyle en sık ve etkin kullanılan bir sistemdir [6]. Ürün çeşitliliği fazla olan, yüksek adetlerde üretim yapılan ve binlerce bileşenden meydana gelen ürünlerin üretildiği üretimlerde ürün karmaşıklığını azaltmanın en etkili
yöntemlerinden birisi ürün yapılarının modüler bileşenlerden oluşmasını sağlamaktır. Özellikle tasarım sürecindeki modüler konfigürasyon yapısının oluşturulması esnek üretim sistemlerinde daha düşük maliyet oluşmasına imkân sağlar.

Anahtar Kelimeler: Varyant Konfigürasyon, ERP, Kompleks Ürünler, Ürün Ağacı, Ürün ağacı hataları

The analysis of product variant configuration management on bill of material and its faults

ABSTRACT
Variability of customer demand drives businesses to grow their range of product portfolios to be able to adopt against the demand fluctuation however it pushes business boundaries to consider more integrated project and logistics control tools in order to be able to deliver and manage essential but crucial business processes as wells as balancing higher product complexity. In this thesis, it will be analyzed the critical success factors for business who uses integrated computer-aided (CAD-ERP, etc.) programs to control their design, production and after sales business functions. In this study, to reduce product complexity, a flexible structure that can respond quickly to customer demand, which was developed to create a variant of the configuration management system bill of material (BOM) structure and its effects on BOM failures are examined.
Keywords: Variant Configuration, ERP, Complex Products, Bill of material, Faults of BOM

Kaynak:
http://www.saujs.sakarya.edu.tr/download/article-file/192783

F. Karayazı, İ. H. Cedimoğlu

ERPNext Üretim Takip Yazılımı
Üretim Sürecinizde Ürün Ağacında Varyant Konfigürasyonu için en uygun ürün ERPNext‘tir.